พักสกีรีสอร์ท 3คืน
Clubmed Alpe d'Huez
ชมวิวเทือกเขาแอลป์
พร้อมคลาสสกี 3 คืนพักสกีรีสอร์ท 3 คืน All Inclusive
เที่ยวเมืองน่ารัก อานน์ชี
เที่ยวย่านจัตุรัสกลางเมือง โบสถ์เซนต์มิเซล
พระราชวังแวร์ชายด์ หอไอเฟล ประตูชัย
ถนนฌ็องเซลิเช่

LAST SNOW IN FRANCE ALPS (พักสกีรีสอร์ท Clubmed Alpe d'Huez 3 คืน) โดยสายการบิน Emirate Airline 9วัน6คืน

รหัสทัวร์
: STSPLYS-EK001
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: ฝรั่งเศส ยุโรป
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ลียง

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

พักสกีรีสอร์ท 3คืน Clubmed Alpe d'Huez ชมวิวเทือกเขาแอลป์ พร้อมคลาสสกี 3 คืนพักสกีรีสอร์ท 3 คืน All Inclusive เที่ยวเมืองน่ารัก อานน์ชี เที่ยวย่านจัตุรัสกลางเมือง โบสถ์เซนต์มิเซล พระราชวังแวร์ชายด์ หอไอเฟล ประตูชัย ถนนฌ็องเซลิเช่

รายละเอียดทัวร์

 • 22.30

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุววรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ สายการบิน Emirate Airlines ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน
 • 02.25

  ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirate Airline โดยเที่ยวบินที่ EK377 BKK-DXB 02.25-06.00

  06.00

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อทำการแวะเปลี่ยนเครื่อง

  08.55 น.

  ออกเดินทางสู่สนามบินลียง โดยเที่ยวบินที่ EK081 DXB-LYS 08.55-13.50

  13.50 น.

  เดินทางถึงสนามบินลียง, ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านมุ่งหน้าสู่ Club med alpe d’huez

  ีค่ำ

  นำท่านเข้าเช็คอิน ณ ห้องพักและเตรียมตัวให้พร้อมใน การดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท อันสวยงามของวิวเทือกเขาแอลป์

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของ Club med alpe d’huez (1) อิสระกับอาหาร นานาชาติ ให้ท่านได้เลือกชิมแบบจุใจ (All you can eat!)

  ที่พัก Club med alpe d’huez ประเภทห้อง Superior Room
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)

  เพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว ต่าง ๆ ที่มีให้ท่านเลือกมากมาย ตามความสนใจ เช่น Ski, Hiking หรือ Snowboard เป็นต้น

  กลางวัน

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)

  ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของรีสอร์ท (4)

  ที่พัก Club med alpe d’huez ประเภทห้อง Superior Room
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)

  เพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว ต่าง ๆ ที่มีให้ท่านเลือกมากมาย ตามความสนใจ เช่น Ski, Hiking หรือ Snowboard เป็นต้น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของรีสอร์ท (7)

  ที่พัก Club med alpe d’huez ประเภทห้อง Superior Room
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (8)

  บอกลา Club med alpe d’huez พร้อมความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองอานน์ซี Annecy (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  เมืองอานน์ซี (Annecy) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัด Haute-Savoie แคว้น Rhone-Alpes ตัวเมืองเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงามและมีความน่ารักของบ้านเรือนสีลูกกวาด อีกทั้งยังมีแม่น้ำ Thiou ไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองน่ารักขึ้นไปอีกหลายเท่า นำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Vieille Ville) ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (9)

  Palais d’Isle นำท่านถ่ายภาพกับ Palais d’Isle จุดเช็คอินพ็อยต์ที่สำคัญอีกที่หนึ่ง ซึ่งเดิมเคยเป็นที่พักของขุนนาง และ 200 ปีต่อจากนั้นได้ใช้เสถานที่นี้เป็นศาล และ เปลี่ยนเป็นสถานที่ราชการสำคัญๆอีกมายมาย จนกระทั่งในปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง

  Église Notre Dame de Liesse นำท่านผ่านชมโบสถ์กลางเมือง ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 สถาปัตยกรรมแบบ Neo classic

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลียง Lyon (ระยะทาง 146 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

  เมืองลียง (Lyon) เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของฝรั่งเศส ที่มีแม่น้ำสำคัญสองสายคือ แม่น้ำโซนและแม่น้ำโรนไหลผ่านและมาบรรจบกันที่นี่ ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งสายน้ำที่โรแมนติกแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และยังเป็นเมืองที่ประชากรคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในอันดับ TOP50 ของโลก เมืองลียงนั้นนอกเหนือจากสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ยังมีความโดดเด่นด้านอาหารในระดับโลกอีกด้วย

  นำท่านชมย่านเมืองเก่า ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน และนำท่านขึ้นเนินเขาโฟร์เวียร์ (Fourvière) เพื่อชมมหาวิหารนอร์ธเทอดาม ที่มีพระเม่มารีย์ทองคำประดิษฐานอยู่บนหอคอย บนเนินเขาแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นเมืองลียงจากมุมสูง หลังจากนั้นนำท่านชมโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Théâtres Romains de Fourvière) ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าอารยธรรมโรมันที่ได้แผ่ขยายเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ ด้วยความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมของเมือง ทำให้ ลียงได้รับการบันทึกจาก UNESCO ในเป็นมรดกโลกในปี 1998

  ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

  โรงแรม Mercure Lyon Genas Eurexpo ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (8)

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Lyon Part Dieu

  เมืองดิฌง เป็นเมืองหลวงของแคว้นบูร์กอญ รูปแบบสถาปัตยกรรมของเมืองนี้บางส่วนได้รับอิทธิพลมาจากเยอรมัน จึงทำให้มีความแตกต่างกับเมืองอื่นๆ ที่ผ่านมา เมืองนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ทางด้านทำไร่องุ่นและการผลิตไวน์ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงของความอร่อยของมัสตาสด์อีกด้วย

  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดยรถไฟ High speed “SNCF” หรือ TGV บริษัทที่ให้บริการทางด้านการเดินทางโดยรถไฟที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นการเดินทางหลักของชาวยุโรป โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน บริษัทจัดบริการรถขนกระเป๋าเดินทางให้ท่านสู่โรงแรมที่พัก ณ กรุงปารีส)

  เดินทางถึง กรุงปารีส สถานี Gare de Lyon

  นำท่าน ขึ้นชม หอคอยไอเฟล (Eiffel Tower) ชั้นที่ 1 อันเป็นสัญลักษณ์ประจำกรุงปารีส ที่เหล่านักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาชม หอคอยแห่งนี้ออกแบบโดย Gustave Eiffel ซึ่งสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในงานแสดงสินค้าโลกในปี คศ. 1889 แลถถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกอีกด้วย นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

  กลางวัน

  กลางวัน พิเศษ!! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร MADAME BRASSERIE บนหอคอยไอเฟล พร้อมชมบรรยากาศสุดโรแมนติก

  จากนั้นนำท่านผ่านชม ประตูชัย (Arc de Triomphe) อีก 1 อนุสรณ์สำคัญของเมืองปารีส โดยประตูชัยแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส ประกาศชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ในยุทธการ ยุทธการสามจักรพรรดิ (ฝรั่งเศส รัสเซีย ออสเตรีย) ที่ฝรั่งเศสได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ ประตูชัยแห่งนี้ ตั้งอยู่กลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล ( Place Charles de Gaulle ) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" ( Place de l'Étoile ) อยู่ทาง ทิศตะวันตกของช็องเซลีเซ

  นำท่านช็อปปิ้ง ณ ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Avenue des Champs-Élysées)

  ถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ที่ตลอดทั้งสองข้างทางมีต้นเกาลัด ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย และเป็นสวรรค์แห่งการช็อปปิ้งอีกด้วย ถนนสายนี้ประกอบไปด้วย โรงละคร ร้านกาแฟ และ ร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย เช่น Louis Vuitton, Dior, Chanel, Valentino, Cartier เป็นต้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเอเชีย

  พัก โรงแรม Mercure Centre tour Eiffel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (8)

  นำท่านเดินทางสู่ Paris Disneyland สวนสนุกใจกลางกรุงปารีส ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นสวนสนุกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในยุโรป โดยภายในสวนสนุก

  มีการแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน ดังนี้ Disneyland Park : ประกอบไปด้วย Fantasy land, Advanture land Frontierland และ Discoveryland โดยแต่ละจุดจะมีการแสดงเป็นเฉพาะตัว Walt Disney Studios Park : โซนนี้เน้นไปที่โลกของภาพยนตร์และการ์ตูน มีสถานที่ท่องเที่ยวและการแสดงที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ของดิสนีย์และพิกซาร์ Disney Village : เป็นย่านบันเทิงที่ตั้งอยู่ระหว่างสองสวนสนุก มีร้านค้าหลาย รูปแบบ, ร้านอาหาร, และทางเลือกในการบันเทิง Disney Hotels : โรงแรมที่ทำเป็นธีมหลายแบบ, มีหลายทางเลือกให้กับผู้เข้าพัก Golf Disneyland : นอกจากนี้ยังมีโซนสนามกอล์ฟที่เชื่อมโยงกับรีสอร์ท, ชื่อ Golf Disneyland, ที่ให้ประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับนักกอล์ฟอีกด้วย

  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่น และกิจกรรมต่างๆมากมาย เต็มวัน

  อิสระเลือกรับประทานตามอัธยาศัย ภายในบริเวณสวนสนุก

  ได้เวลาอันสมควร รถบัสมารับท่านกลับสู่ที่พัก

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  โรงแรม Mercure Centre tour Eiffel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (8)

  นำท่านเข้าสู่พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมับของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และเป็นพระราชวังที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส พระราชวังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและหลากหลาย และสวนที่กว้างขวางมีลานหลังพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของการเผชิญหน้าของราชวงศ์หลุยส์ และมีบทบาททางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่ง โดยมีบริการ Audio Guide และหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำในการเดินชม

  นำท่านสู่ La Vallée Village Outlet เอ้าท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในปารีส ทีนี่รวมรายการสินค้าแบรนด์เนม มากกว่า 100+ ร้านค้า ที่มีส่วนลดมากมายตลอดทั้งปี เช่น Alexander McQueen, Bottega Veneta, Balenciaga, Burberry, Christian Louboutin, Chloé, Fendi, Gucci, Jimmy Choo, Kenzo, Loewe, Longchamp, Prada, Rado, Saint Laurent เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  อิสระเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

  นำท่านช็อปปิ้ง ณ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ( Avenue des Champs-Élysées) ถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ที่ตลอดทั้งสองข้างทางมีต้นเกาลัด ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย และเป็นสวรรค์แห่งการช็อปปิ้งอีกด้วย ถนนสายนี้ประกอบไปด้วย โรงละคร ร้านกาแฟ และ ร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย เช่น Louis Vuitton, Dior, Chanel, Valentino, Cartier เป็นต้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

  16.30 น.

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย และมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax-Refunds

  17.30 น.

  เดินทางถึงสนามบิน ชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

  21.55

  ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตน์ โดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK076
 • 06.35 น.

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

  09.40 น.

  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK372

  18.55 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่าย และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีวันเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าที่แจ้งไว้ข้างต้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางไม่ถึง 20 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำรถโดยสาร การจองเจ้าหน้าที่ให้บริการ และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เป็นต้น

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่ามัดจำทัวร์จำนวน ท่านละ 50,000 บาท ภายในวันที่เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการชำระให้ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน

3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง

ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศคุณภาพดี นำเที่ยวตามรายการ

3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

5. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวระบุในรายการ

6. ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุแบบกลุ่ม คุ้มครองอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

7. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

10. ค่าทิปพนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

รหัสทัวร์ : STSPLYS-EK001